ເຜີຍແຜ່ຜົນວິໄຈ ຄຸນນະພາບ ການສະໜອງ ອາຫານ ໂຮງຮຽນ ພາກເອກກະຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ສາມັນ ກິນນອນຊົນເຜົ່າ

null2/7ສູນການສຶກສາ ຮຽນຮ່ວມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຜີຍແຜ່ ຜົນການວິໄຈ ຄຸນນະພາບ ຂອງການ ສະໜອງ ອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ພາກເອກະຊົນ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 7 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງ ຮຽນ ສາມັນ ກິນນອນ ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ I ແນໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ນຳສະເໜີ ຄະນະນຳ ກະ ຊວງ   ເພື່ອສະເໜີເປັນນະໂຍບາຍ ແຫ່ງ ຊາດວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງ ອາຫານ ໃນໂຮງຮຽນ ໃນອານາຄົດ3

 

ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ເຂດເຈົ້າອານຸວົງ) ໄດ້ມີກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ຜົນການ ວິໄຈ ການສະໜອງ ອາຫານໃນໂຮງຮຽນພາກເອກກະຊົນ ແລະ ໂຮງ ຮຽນສາມັນກິນນອນຊົນເຜົ່າ ຄັ້ງທີ I, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ມີທອງ ສຸວັນ ວິໄຊ ຫົວໜ້າກົມນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໃນນັ້ນ ມີຕາງໜ້າອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຕາງໜ້າໂຮງຮຽນພາກເອກະຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນ ຊົນເຜົ່າ ເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ດຣ.ມີທອງ ສຸວັນວິໄຊ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການ ສະໜອງ ອາຫານໃນ ໂຮງຮຽນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ເພາະການ ທີ່ເດັກ ມີໂພຊະນາການ ທີ່ດີໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ຈະເປັນຄຸນ ແຈ ສຳຄັນ ໄຂສູ່ການ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີສ່ວນປ້ອງກັນ ການເກີດ ພະຍາດ. ເຊິ່ງເດັກທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຈະໄດ້ຮັບ ໂພຊະນາການ ແຕກຕ່າງກັນ, ເດັກໃນຕົວເມືອງມີແນວ ໂນ້ວມີ ໂພຊະນາການ ດີກວ່າ ເດັກໃນຊົນນະບາດ. ສະນັ້ນ, ໂຄງການ ສະໜອງ ອາຫານ ໃນໂຮງຮຽນ  ເປັນ ໂຄງການ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຫລາຍທີ່ ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບໂພຊະນາການທີ່ດີ ແລະ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ ຂອງການ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ດັ່ງນັ້ນ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜົນການວິໄຈຄຸນນະພາບ ການສະໜອງ ອາຫານ ໃນ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງ ເພື່ອນຳ ໄປປັບປຸງ ແກ້ໄຂ ແລະ ນຳສະເໜີເປັນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການ ສະໜອງ ອາ ຫານໃນໂຮງຮຽນໃນອານາຄົດ.

ຂະນະທີ່ ທ່ານ ນາງ ຢັ່ງເຊຍ ລີ ຮອງຫົວໜ້າກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ, ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນໄດ້ກວ່າວ່າ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີຫລາຍໂຄງການ, ໂຄງການອາຫານເສີມເປັນ ອີກໂຄງການໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ແຕ່ປີ 2002 ຢູ່ ແຂວງ ທີ່ທຸກຍາກຄື: ແຂວງຜົງສາລີ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ເມືອງທີ່ທຸກຍາກ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ, ມາຮອດປີ 2012 ລັດຖະບານ ສ.ປ.ປ ລາວ ໄດ້ລິເລີ່ມຄຽນຖ່າຍ 66 ໂຮງຮຽນ ຂອງໂຄງການອາຫານເສີມ ຈາກການສະໜອງອາຫານ ໃນຕອນເຊົ້າ ມາເປັນການ ສະໜອງ ອາຫານທ່ຽງ ຫລື ແຜນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍອາຫານໃນໂຮງຮຽນ (NSPM). ແຜນງານ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຍັງປະຕິບັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດ 2 ຈຸດປະສົງ ຂອງໂຄງການອາ ຫານເສີມ ເຊັ່ນ ດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂພສະນາການ, ແຕ່ຍັງເພີ່ມເຕີມຫລາຍຈຸດປະສົງອີກ ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ, ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານຂອງບ້ານ ແລະ ການລິເລີ່ມ ແນວຄິດ ຜະລິດກະສິກຳ ເພື່ອສະໜອງເປັນອາຫານແກ່ເດັກໃນໂຮງຮຽນ (HGSP). ແຜນງານ ນີ້ແມ່ນສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານທ່ຽງ ໂດຍເນັ້ນ ຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະຕິຮູບ ຍຸດຖະສາດ ດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິຜົນ ຈະຕ້ອງມີນະໂຍບາຍທີ່ຊັນເຈນ, ມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນເອກະພາບ ເພື່ອໃຫ້ມີມາດຖານ ແລະ ການປະຕິບັດ ໃນລວງດຽວກັນໃນທົ່ວປະເທດ ທັງໂຮງຮຽນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ດັ່ງນັ້ນ ສູນສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການວິໄຈ ຄຸນນະພາບ ການສະໜອງ ອາຫານໃນໂຮງຮຽນພາກເອກກະຊົນ 7 ແຫ່ງປະ ກອບມີ: ໂຮງຮຽນອິສເຕີນສະຕາ, ໂຮງຮຽນ ນິຣາດາ, ໂຮງຮຽນບຸນເກີດ, ໂຮງຮຽນນານາຊາດກຽດຕິສັກ, ໂຮງຮຽນພອນແກ້ວວິທະຍາ, ໂຮງຮຽນ ນານາຊາດປັນຍາທິບ, ໂຮງຮຽນທູນແກ້ວວິທະຍາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ສາມັນກິນນອນ ຊົນເຜົ່າ ວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ  ເພື່ອກັບກຳສະພາບ ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໃນປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດ ງານ ວ່າດ້ວຍ ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ.

ສຳຜົນການວິໄຈ ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍສັງລວມແລ້ວ ແມ່ນມີຂໍ້ດີຫລາຍຢ່າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກມີໂພຊະນາກນທີ່ດີ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ກໍຍັງມີບາງຂໍ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ ເປັນຕົນ ແມ່ນໂຮງຮຽນຍັງບໍ່ທັນສຸຸມໃສ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບ ບັນຫາໂພຊະນະການຂອງເດັກໃນໄວຮຽນເຊັ່ນ: ບໍ່ມີການແນະນຳກ່ຽວ ກັບປະລິມານອາຫານ ທີ່ເໝາະສົມໃນໂຮງຮຽນ, ເດັກບໍ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ຈາກການກິນອາຫານ ທີ່ບໍ່ມີຄຸນຄ່າ ທາງໂພຊະນາການ, ໂຮງອາຫານບາງແຫ່ງຂາຍອາຫານຫວ່າງ, ນ້ຳອັດລົມ ແລະ ການເຟ ສຳເລັດ ຮູບນຳອີກ. ນອກນັ້ນ, ຍັງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຫລື ມາດຕະການ ຄຸ້ມຄອງດ້ານ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ອາຫານ, ສຳລັບນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການມາສົ່ງອາຫານເຖິງທີ່, ມາຂາຍໃນໂຮງຮຽນ ຫລື ຂາຍໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ, ເຊິ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງນັກຮຽນ

ໂດຍ: ສາວໄຊຍະ

ຂ່າວທົ່ວໄປ ກິລາຕ່າງປະເທດ, ກິລາພາຍໃນ, ຂ່າວສສກ, ຂ່າວສັງຄົມ, ທ່ອງທ່ຽວບັນເທິງ, ຮູບພາບ, ເບີ່ງຂ່າວທັງໝົດ | Comments Off

Comments are closed.