ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ 2016
ພິທີປິດ ງານມະຫະກຳກິລາ ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 6 ທີ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນເຈົ້າພາບ
ງານມະຫະກຳກິລາມະຫາວິທະຍາໄລລາວ ຄັ້ງທີ I

ມາດາມ ສະພາ      ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ (ສສກ) ຈະແກ້ໄຂຫຼາຍບັນຫາໃນຂະແໜງການສຶກສາສຶກສາ ແລະກິລາເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນະພາບສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ;ຈຳນວນຄູອະນຸບານແລະຄູປະຖົມຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ພ້ອມກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຍັງຈຳກັດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງຍັງບໍ່ທັນສູງ; ວິທີການແລະມາດຕະການໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເພື່ອດຶງດູດນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນແລະຕອນປາຍເພື່ອເຂົ້າຮຽນສາຍວິຊາຊີບແລະວິທີການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຕໍ່ການເກັບເງິນຈາກນັກຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນເດືອນຕໍ່ຄູຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນຍັງຊັກຊ້າ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານນາງແສງເດືອນຫຼ້າຈັນທະບູນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ​ເມື່ອວັນທີ 26 ຕຸລາຜ່ານມາທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງບັນດາ​​ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັນຫາການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນໂດຍສະ​ເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ຫ້ອງກຽມປະຖົມແລະຊັ້ນປະຖົມຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ, ​ເຮັດໃຫ້ມີສະພາບນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມລົ້ນຫ້ອງ, ຍັງມີອັດຕາປະລະ, ຄ້າງຫ້ອງຍັງສູງ, ອັດຕາລອດເຫຼືອຍັງຕໍ່າແລະການຮຽນ-ການສອນຍັງຂາດຄຸນະພາບ.ບັນຫາດັ່ງກ່າວ​​ທາງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາມີວິທີແກ້ໄຂ ຄື: ສືບຕໍ່ປະຕິຮູບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້​​ໃນມະຕິ 10 ຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກໂດຍວາງແຜນໄປຕາມ 10 ຂະແໜງການຍ່ອຍ; ​ແຍກກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນອອກຈາກກົມອະນຸບານແລະປະຖົມສຶກສາກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາໃນປັດຈຸບັນແລະເອົາວຽກປະຖົມ, ມັດທະຍົມສຶກສາເຂົ້າເປັນກົມສາມັນສຶກສາເພື່ອສຸມທຶນຮອນແລະການເອົາໃຈໃສ່ລົງເລິກຕໍ່ການສຶກສາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ.

ມາດາມ ສະພາ1ສ່ວນບັນຫາຈຳນວນຄູອະນຸບານແລະຄູປະຖົມຍັງບໍ່ທັນຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ພ້ອມກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຍັງຈຳກັດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງຍັງບໍ່ທັນສູງນັ້ນ, ແມ່ນມີວິທີແລະມາດຕະການໃນການແກ້ໄຂຄື: ​ໄດ້ມີການວິໄຈຄູບ່ອນເຫຼືອບ່ອນຄູບໍ່ພໍ, ປັດຈຸບັນຈະຈັດຕັ້ງວິຊາການລົງຕິດຕາມລະອຽດວ່າຂາດບ່ອນໃດແດ່, ຂາດຄູວິຊາໃດແທ້, ​​ເຫຼືອບ່ອນໃດຈະຊັບຊ້ອນຄືນແນວໃດ, ເຊິ່ງໃນຕໍ່ໜ້າຈະຕ້ອງຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຄູໂດຍອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຕົວຈິງ; ຄູອາສາສະໝັກກໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍບ່ອນຂາດຄູແຕ່ກໍ່ເຫັນໃຈ 2-3 ປີກໍ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າລັດໄດ້ຍ້ອນວ່າໂກຕາມີຈຳກັດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາການສຶກສາໂດຍສະເພາະຊັ້ນລ້ຽງເດັກ-​ອະນຸບານຢູ່ໃນຕົວເມືອງ, ​ເຊິ່ງລັດກໍ່ຈະຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້, ກໍ່ຈະຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລະຫານການສຶກສາຂັ້ນແຂວງ, ​ເມືອງແລະຂັ້ນໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນການສຶກສາພາຍໃນບ້ານເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມວາງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ; ປັບປຸງວຽກງານບໍລິຫານແລະຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນໂດຍຖືເອົາການບໍລິຫານ-​ຄຸ້ມຄອງທີ່ເນັ້ນໃສ່​​ໂຮງຮຽນເປັນຫຼັກໂດຍເລີ່ມຈາກການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນພ້ອມທັງຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນການບໍລິຫານແລະການຄຸ້ມຄອງ.

ສຳລັບວິທີການແລະມາດຕະການໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ເພື່ອດຶງດູດນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນແລະຕອນປາຍເພື່ອເຂົ້າຮຽນສາຍວິຊາຊີບນັ້ນ, ທາງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາກໍ່ມີການໂຄສະນາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ອາຊີວະສຶກສາແລະໃຫ້ທຶນນັກຮຽນ4 ​ເຂົ້າຮຽນໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາທຸກຄົນໃນເດືອນມັງກອນ 2017 ນີ້ ຈະມີວິທີແກ້ໄຂສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແລະທົ່ວສັງຄົມຊ່ວຍອະທິບາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮຽນອາຊີວະສຶກສາໃຫ້ພໍ່-​ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າໃຈ; ສືບຕໍ່ໂຄສະນາເຖິງຄວາມສຳຄັນແລະວິທີການສະໝັກຮຽນຜ່ານສື່ຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນໂທລະພາບ, ​ແຜນພັບ, ໜັງສືພິມແລະວິທະຍຸ; ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວໂດຍການຮ່ວມມືກັບສາກົນເພື່ອໃຫ້ທຶນແກ່ຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ມາຮຽນແລະເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເຂົາເຈົ້າ; ຈະປັບປຸງຫຼັກສູດເອົາການຮຽນວິຊາຊີບເຂົ້າສູ່ໂຮງຮຽນສາມັນ​ ​ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກນັກຮຽນມັດທະຍົມໃຫ້ມັກວິຊາຊີບ; ສືບຕໍ່ລົງທຶນໃສ່ກໍ່ສ້າງປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ້າງຫຼືສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ; ຂະຫຍາຍສາຂາວິຊາທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານມີຄວາມຕ້ອງການແລະຮັບປະກັນວ່າຮຽນແລ້ວມີວຽກເຮັດງານທຳ; ຮ່ວມມືກັບສະຖານປະກອບການໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາແລະການອົບຮົມວິຊາຊີບ.

ຂະນະທີ່,ວິທີແກ້ໄຂກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຕໍ່ການເກັບເງິນຈາກນັກຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນເດືອນຕໍ່ຄູຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນຍັງຊັກຊ້ານັ້ນ, ​ເຊິ່ງຕາມ​​ການລາຍງານຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຫັນວ່າ ມີມູນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນແຂວງທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າ, ບໍ່ສາມາດກຸ່ມຕົນເອງໄດ້ແລະເງິນບໍລິຫານໂຮງຮຽນບໍ່ໄດ້ເຕັມຕາມການກຳນົດໃນລັດຖະບັນຢັດ, ການເກັບເງິນແມ່ນການຕົກລົງເຫັນດີຂອງຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານຫຼືສະມາຄົມພໍ່-​ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາໂຮງຮຽນ. ສະນັ້ນ, ​ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ທາງກະຊວງການເງິນຕ້ອງດຸນລາຍຮັບຈາກສູນກາງລົງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນບ່ອນທີ່ຍັງມີລາຍຮັບຕໍ່າ. ສຳລັບກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາມີຄວາມກຽມພ້ອມທາງດ້ານຕິກຳ (​ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ) ສົ່ງໃຫ້ກະຊວງການເງິນທຸກງວດຕາມກຳນົດເວລາ.

(ສາວແກ້ວອຸດົມ)

ນສພ ສຶກສາ-ກິລາເດືອນຫຼ້າສຸດ

ວາລະສານກິລາ

ໂທລະພາບ

ວິທະຍຸ

ວິທະຍຸກິລາ
102.pngBeerlao_Prime_Minister's_Cup.pngLao toyota.pngf889234799e865bbe90cee71f6cd2e53_L.pngfooterslide7.png